Premies werkhervattingskas 2021 iets hoger

De gemiddelde premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-premie) stijgt, net als de gemiddelde ZW-premie voor de Ziektewet (ZW-premie). De Belastingdienst stuurt eind 2020 elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.
De WGA-premie en ZW-premie waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2021 iets omhoog. Deze stijging is in lijn met de trend in voorgaande jaren.
De gemiddelde WGA-premie gaat in 2021 met 0,02 procentpunt omhoog naar 0,78%.
Voor de ZW-premie is de stijging iets groter: hier gaat de gemiddelde premie voor 2021 met 0,06 procentpunt omhoog, naar 0,58%. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de ZW-lasten. De coronacrisis heeft ook invloed op de WGA-premie en ZW-premie. Het algemene premieniveau van de gedifferentieerde premies WGA en ZW is van een aantal ontwikkelingen afhankelijk.
Bij de premievaststelling 2021 maakt UWV gebruik van de juniraming van het CPB, die uitgaat van een voorzichtig economisch herstel vanaf het derde kwartaal van 2020. Volgens het CPB daalt de premieplichtige loonsom in 2021 licht ten opzichte van 2020.
Omdat UWV vooralsnog uitgaat van een stijging van de premieplichtige loonsom in de jaren daarna, wordt de daling in 2021 als een incidentele trendbreuk opgevat. Om een geleidelijke premieontwikkeling te bereiken, is er bij de premievaststelling 2021 daarom voor gekozen om de premies niet incidenteel (extra) te verhogen om voor dit effect te compenseren.
Bron: UWV.nl 01-09-2020