Vertrouwen in de toekomst

Verlaging hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait, uitfasering wet ter bevordering van het financieren van de eigen woning met eigen middelen.
Aanpassing vermogensrendementsheffing
Stapsgewijze verlaging Vpb-tarief, box 2-tarief gaat stapsgewijs omhoog
Afschaffing dividendbelasting

Wet DBA op de schop
De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.
Vernieuwing pensioenstelsel
Voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht en krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de ingelegde premie. Hierbij wordt bezien of het fiscaal kader alleen nog op de pensioenpremie kan worden begrensd. Daarnaast komt er een collectieve buffer die wordt gevuld uit overrendement en zorgt voor bescherming tegen onvoorziene veranderingen in de levensverwachting en schokken op de financiële markten.
Arbeidsrecht

Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht
Aanpassing transitievergoeding: niet pas na twee jaar dienstverband recht op transitievergoeding, ook bij dienstverband langer dan tien jaar opbouw van 1/3 per jaar (nu 1/2 per jaar), mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding wordt verruimd.
Aanpassing ketenregeling: van twee naar drie jaar, meer mogelijkheden om sectoraal af te wijken.
Verruiming proeftijd bij vast contract of meerjarencontract.

Sociale zekerheid

Differentiatie van de WW-premie naar type contract waarbij contracten voor onbepaalde duur een lager premiepercentage toegerekend krijgen dan contracten voor bepaalde tijd.
Voor het MKB (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetaling bij ziekte verkort naar één jaar.

Bron: Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst, 10-10-2017