Artikelen door Burgers Accountants en Adviseurs

Premies werkhervattingskas 2021 iets hoger

De gemiddelde premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-premie) stijgt, net als de gemiddelde ZW-premie voor de Ziektewet (ZW-premie). De Belastingdienst stuurt eind 2020 elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.
De WGA-premie en ZW-premie waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2021 iets omhoog. Deze stijging is in lijn met de trend in voorgaande jaren. De gemiddelde WGA-premie gaat in 2021 met 0,02 procentpunt omhoog naar 0,78%. Voor de ZW-premie is de stijging iets groter: hier gaat de gemiddelde premie voor 2021 met 0,06 procentpunt omhoog, naar 0,58%. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging

Feiten en omstandigheden bij uitkering relevant

Volgens de Hoge Raad is voor de beoordeling van de fiscale kwalificatie van een ontvangen uitkering de aard en inhoud van de overeenkomst op het uitkeringsmoment relevant. Verzekerde en verzekeringsmaatschappij kunnen de overeenkomst aanpassen, zodat vanaf dat moment niet langer sprake is van een levensverzekering.
Een vrouw sluit op 16 maart 1993 een vaste termijnverzekering af en is de verzekerde. De vrouw of haar erfgenamen hebben altijd recht op de uitkering uit de verzekering op de einddatum. Op 16 maart 2013 heeft de verzekeringsmaatschappij € 24.780 uitgekeerd. Voor wat betreft de premiebetaling is bij aanvang van de verzekering bepaald dat

Overdracht debiteurenrisico brengt volledig staking mee

Een IB-ondernemer die allerlei zaken en activiteiten van zijn onderneming overdraagt aan een ander, inclusief het debiteurenrisico, is geen IB-ondernemer meer. Ook al blijft de overdrager nog werkzaamheden verrichten voor de overnemer, hij kan dan geen zelfstandigenaftrek claimen.
Twee broers drijven sinds 1983 via een VOF een loonbedrijf. Vanaf 1 januari 2006 doet ook de echtgenote van een van de broers mee. In mei 2013 dragen de vennoten hun loonbedrijf over aan een ander loonbedrijf. Deze koper blijft € 300.000 van de koopsom schuldig. De VOF blijft bestaan, maar de transportmiddelen, de machines, het klantenbestand en de zes vaste werknemers

Werkgevers aan de slag met transitieplan voor pensioenen

Werk aan de winkel voor wat betreft de pensioenen: in 2026 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de nieuwe pensioenregels.
Voordat werkgevers hiermee aan de slag kunnen, is aanpassing van een aantal wetten nodig. Hiermee start het kabinet na de zomer. Daarna is de Tweede Kamer aan de beurt. Op 1 januari 2022 moet de nieuwe wetgeving van kracht worden. Sociale partners krijgen dan tot uiterlijk 1 januari 2026 de tijd om hun pensioenregelingen aan te passen en over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel, de zogenaamde transitieperiode. Er komen handreikingen voor werkgevers over wat daarbij komt kijken. Iedere werkgever

Renteaftrek op restschuld

Rente betaald op een restschuld is aftrekbaar in de aangifte IB als een eigen woning in de periode 27 oktober 2012 tot 31 december 2017 met verlies is verkocht.
Op 27 februari 2010 is een woning met verlies verkocht. Voor de restschuld is een vaststellingsovereenkomst gesloten met de gemeente. Een belastingplichtige brengt in zijn aangiften IB 2014 en 2015 de aan de gemeente, wegens de restschuld betaalde rente, in aftrek als kosten in verband met de eigen woning. De aanslag IB 2014 word conform aangifte opgelegd. De aangifte IB 2015 wordt gecorrigeerd. Naar aanleiding van de correctie over 2015 legt

Subsidiepot ontwikkeladviezen leeg

De subsidiepot voor kosteloze ontwikkeladviezen binnen de regeling NL Leert Door voor dit jaar is leeg. Vanaf 1 augustus was het mogelijk om op basis van deze regeling een kortdurend traject aan te vragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in deze recessie voor hen zijn. Het maximum aantal inschrijvingen hier voor is sneller bereikt dan verwacht.
In één maand hebben 22.000 mensen zich voor deze regeling aangemeld. Dit najaar zullen deze mensen een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Vanwege de maximale uitvoeringscapaciteit van de organisatie die de subsidieregeling uitvoert, is de grens van het aantal

UWV kreeg meer dan 65.000 aanvragen voor NOW 2.0

Meer dan 65.000 werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend voor NOW 2.0. Afgelopen middernacht sloot het loket. Aan het eind van de aanvraagperiode was er duidelijke toename van het aantal aanvragen. In de laatste week werden zo’n 20.000 aanvragen ingediend, waarvan 5.400 op de laatste dag.
Uit een enquête van het UWV kwam dat een deel van de werkgevers wachtte met een mogelijke aanvraag tot ze een duidelijker beeld van hun omzetverlies hadden. Een goede inschatting kan een eventuele terugvordering achteraf voorkomen. Het verloop van het aantal aanvragen laat inderdaad een fors aantal extra aanvragen in de laatste week zien.

Minder hypotheekrenteaftrek door verhuur aan zoon

Een ondernemer die een zelfstandig deel van de woning van zijn ouders bewoont en vanaf die locatie zijn onderneming drijft, beïnvloedt de hypotheekrenteaftrek van zijn ouders. Als hij de huur voor dit gebruik van de woning aftrekt van zijn fiscale winst, vormt dat deel voor zijn ouders geen eigen woning meer.
Een echtpaar bewoont een woning waarvan ieder voor de helft eigenaar is. Het echtpaar heeft een zoon die maatschappelijk gezien zelfstandig leeft. In 2008 komt hij echter na een verbroken relatie op straat te staan. Op dat moment heeft hij omvangrijke schulden, zodat hij geen woonruimte kan krijgen. Noodgedwongen

Derde steunpakket coronacrisis

Het kabinet komt met een derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op steun, helpen aanpassen en investeren.
Diverse lopende steunmaatregelen worden vanaf 1 oktober 2020 verlengd. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook worden extra middelen ingezet om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk. De krimp in Nederland is kleiner dan in de buurlanden, maar hoe

Tot 1 januari 2021 belastinguitstel

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ondernemers tot uiterlijk 1 oktober (een verlenging van het) uitstel van betaling kunnen aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af.
Op het moment dat het verleende uitstel afloopt of vanaf 1 januari 2021 worden de betalingsverplichtingen weer gestart. Wel komt er een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. Ook zal het percentage van de invorderingsrente langer op 0,1% blijven. Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen hier aanleiding toe geeft,