Voorschot MKB uitvoering herstelkader rentederivaten

Voorschot MKB uitvoering herstelkader rentederivaten

De uitvoering van het herstelkader rentederivaten is opnieuw vertraagd. Banken bieden op aandringen van AFM voorschotten compensatie herstelkader derivaten aan kwetsbare klanten en overige MKB-klanten aan die langer op hun compensatie moeten wachten.

In het verleden hebben banken de wettelijke eisen bij de advisering over derivaten aan niet-professionele partijen onvoldoende nageleefd. Hierdoor kan het zich voordoen dat klanten een niet passend derivaat hebben en daar schade van ondervinden. De banken zijn daarom in 2014 gestart met het herbeoordelen van rentederivatencontracten. Door de AFM is het uniforme herstelkader in het leven geroepen dat voorschrijft hoe de herbeoordelingen moeten worden uitgevoerd en welke herstelacties banken in specifieke situaties moeten uitvoeren om opgelopen schade te compenseren en toekomstige schade te voorkomen.
Uit de voortgangsrapportage Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (december 2017) blijkt dat de uitvoering van het herstelkader opnieuw vertraging oploopt.
Op aandringen van de AFM bieden de banken voorschotten aan kwetsbare klanten en overige MKB-klanten aan die langer op hun compensatie moeten wachten (met uitzondering van enkele bijzondere klantgroepen (staat van faillissement of juridische procedure met bank)). In verband met de vertraging is de hoogte van de voorschotten verruimd ten opzichte van de voortgangsrapportage van de AFM van 29 juni 2017. MKB-klanten krijgen hiermee op korte termijn meer liquiditeit tot hun beschikking. De voorschotten zorgen er voor dat, ondanks het lage aantal aanbodbrieven dat is verstuurd, alle MKB-klanten (met uitzondering van de bijzondere klantgroepen) dit jaar een geldbedrag aangeboden krijgen.
Alle ondernemers die geen aanbod meer kunnen verwachten voor het einde van dit jaar (2017), krijgen een voorschot tot 100% van de coulancevergoeding. De groep kwetsbare klanten krijgt van die banken, naast een volledig voorschot op de coulancevergoeding, een aanvullend voorschot op de compensatie.
Bron: AFM 04-12-2017