In 2016 grootste cao-loonstijging sinds 2009

In 2016 grootste cao-loonstijging sinds 2009

In 2016 zijn de cao-lonen met 1,9% gestegen. Dit is de grootste toename sinds 2009. Ook over het laatste kwartaal van 2016 was de stijging 1,9%. In het derde kwartaal was dat nog 2,1%.

De contractuele loonkosten (cao-lonen plus werkgeverspremies) stegen met 2,0%. Daarmee lag de ontwikkeling van de contractuele loonkosten weer hoger dan de stijging van de cao-lonen, zoals dat in de afgelopen vijftien jaar vrijwel steeds het geval is geweest. Alleen de jaren 2006, 2007 en 2015 vormen daarop een uitzondering. In die perioden gingen bijdragen van werkgevers aan premies zoals pensioen, arbeidsongeschiktheid of WW omlaag. Daardoor konden de loonkosten minder stijgen dan de lonen.
De stijging van de cao-lonen lag vorig jaar ruim boven de inflatie. Die bedroeg vorig jaar gemiddeld 0,3%. Het verschil tussen de loonstijging en de stijging van de consumentenprijzen (in het vierde kwartaal 0,7%, in december oplopend tot 1%) was in het laatste kwartaal wel kleiner dan in het derde kwartaal.
Bij de cao- sector overheid namen de lonen in 2016 met 3,4% het meest toe. Bij particuliere bedrijven en in de gesubsidieerde sector was dat achtereenvolgens 1,7 en 1,4%. De loonstijgingen bij de overheid betroffen in feite een inhaalslag; vorig jaar kwam er een loonruimteakkoord tot stand waarin loonruimteafspraken zijn gemaakt voor vrijwel de gehele overheidssector. De hoogste cao-loonstijging op het niveau van de bedrijfstakken deed zich voor in het onderwijs (3,9%), dat voor het overgrote deel valt onder de cao-sector overheid. Dit komt voornamelijk door de loonsverhogingen in de vier grote onderwijscao’s. In de financiële dienstverlening namen de lonen met 0,9% het minst toe.
Bron: CBS, 5-1-2017